ЗА МИРГ - НИЕ СМЕ РИБАРИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ
Територия на Рибарската област
Територията на Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” обхваща цялата административна територия на трите общини в състава й: Главиница, Тутракан и Сливо поле. Общата площ на територията е 1 231 кв.км. Общото население на РО е 46 153 жители (2011 год).
Структура на МИРГ
Местната инициативна рибарска група е регистрирана като юридическо лице, създадено с цел осъществяване на дейност в обществена полза и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). МИРГ е създадена като публично-частно партньорство с участници от трите обществени сектора: публичен, бизнес и граждански. Сдружението се състои от 30 членове, от които 12 юридически и 18 физически лица.


Стратегически цели
Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността в рибарския сектор чрез подобряване на ефективността на заетите в сектор рибарство и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура.
Стратегическа цел 2: Насърчаване на местното предприемачество и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарската област.
Стратегическа цел 3: Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.
Приоритетни оси:
- Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор
- Подобряване на средата на живот и повишаване на компетенциите
- Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности
- Техническа помощ и управление на МИРГ


НЕКА ДА ОБСЪДИМ ВАШИТЕ ИДЕИ